Wedstrijdreglement

INHOUDSTAFEL

  1. Inleiding
  2. Deelnemingsvoorwaarden 
  3. Wedstrijdverloop
  4. Prijzen
  5. Aansprakelijkheid van Huys der Verhalen
  6. Persoonsgegevens
  7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
  8. Medeorganisatoren
  9. Reglement

I. Inleiding

1.1 Het wedstrijdreglement dat opgesteld werd door Huys der Verhalen geldt voor iedere wedstrijd georganiseerd door Huys der Verhalen. Hetzij via de website www.huysderverhalen.be of via haar sociale media kanalen waaronder Facebook en Instagram.

 

1.2 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

 

1.3 Huys der Verhalen is in handen van oprichters Ryan Daele en Matthias Verstringhe te Schapenstraat 50, 8400 Oostende.

 

2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Iedereen kan deelnemen aan een wedstrijd van Huys der Verhalen. Met uitzondering van medewerkers van Huys der Verhalen en hun directe familieleden tot in de eerste graad.

 

2.2 Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde wedstrijd. De datum van deelname speelt hierbij een belangrijke rol. In het geval een deelnemer als winnaar zou geselecteerd worden voor twee of meer simultaan lopende wedstrijden waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer de prijs winnen van de wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

 

2.3 Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden verliest zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

 

3. Wedstrijdverloop

3.1 Huys der Verhalen communiceert iedere stap hoe je precies kunt deelnemen aan een wedstrijd. 

 

3.2 Het wedstrijdreglement wordt eveneens altijd meegedeeld bij iedere wedstrijd van Huys der Verhalen. Van dit reglement kan niet afgeweken worden. 

 

3.3 Sociale media wedstrijden verlopen steeds met een opdracht. Meerdere personen zullen dezelfde opdracht uitvoeren. Om een winnaar aan te duiden wordt een softwareprogramma ingeschakeld om de personen die de opdracht juist uitvoerden op te lijsten en vervolgens één deelnemer uit te pikken als winnaar.

 

3.4 Bij prijsvraagwedstrijden via de website waarbij het om een kennisvraag betreft, wordt gevraagd om het juiste antwoord op te geven. Bij meerdere juiste antwoorden wordt de winnaar door uitloting doormiddel van een softwarepakket (zie 3.3) uitgekozen.

 

3.5 In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door Huys der Verhalen in functie van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer Huys der Verhalen de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Huys der Verhalen en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Huys der Verhalen te verwerken in ’audiovisuele producties en deze producties op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden. alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Huys der Verhalen tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

 

Huys der Verhalen is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien Huys der Verhalen vermoedens heeft dat de creatieve inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet gepast wordt bevonden.

 

3.6 Huys der Verhalen maakt indien het om een sociale media wedstrijd gaat de naam publiekelijk bekend. Hierna neemt Huys der Verhalen contact op met via een privébericht hetzij via Facebook of Instagram op de meegedeelde datum. Indien er geen reactie ontstaat binnen de 7 dagen wordt de prijs weggegeven naar de winnaar van een nieuwe loting via het softwareprogramma (zie 3.3).

 

3.7 Huys der Verhalen maakt indien het om een wedstrijd gaat via de website de naam niet publiekelijk bekend. Hierna neemt Huys der Verhalen contact op via het opgegeven e-mailadres op de meegedeelde datum. Indien er geen reactie ontstaat binnen de 7 dagen wordt de prijs weggegeven naar een andere winnaar. Hetzij via een nieuwe loting via het softwareprogramma (zie 3.3) of de winnaar die op de tweede plaats staat.

 

4. Prijzen

4.1 De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Tickets, cadeaubonnen en andere prijzen met persoonlijke gegevens van Huys der Verhalen of de deelnemer mogen niet verkocht worden aan anderen.

 

4.2 Huys der Verhalen kan op ieder moment en elk ogenblik om redenen een prijs wijzigen.

 

4.3 Indien de prijs een cadeaubon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd. Verlengen is dus op geen enkel moment mogelijk.

 

5. Aansprakelijkheid van Huys der Verhalen

5.1 Huys der Verhalen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

 

5.2 Huys der Verhalen is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

 

5.3 Huys der Verhalen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Huys der Verhalen niet verantwoordelijk als de winnaar zijn/haar prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Huys der Verhalen niet aansprakelijk worden gesteld.

 

5.4 Indien Huys der Verhalen genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Huys der Verhalen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.


5.5 Huys der Verhalen is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. Huys der Verhalen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.


5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Huys der Verhalen in dit artikel doet geen afbreuk aan het feit dat Huys der Verhalen in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van de voornaamste verplichtingen onder de wedstijd.  

 

6. Persoonsgegevens

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Huys der Verhalen verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.  Het beleid van Huys der Verhalen met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik 'privacyverklaring' op de website van Huys der Verhalen.

 

6.2 Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en/of naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Huys der Verhalen alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. 

 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen

7.1. Huys der Verhalen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt Huys der Verhalen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem/haar ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Huys der Verhalen. Huys der Verhalen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Huys der Verhalen geleden schade (inclusief imago-schade).

 

7.2 De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Huys der Verhalen of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.

 

8. Medeorganisatoren

8.1 Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Huys der Verhalen te worden gelezen als verwijzend naar zowel Huys der Verhalen als de medeorganisator(en).

 

9. Reglement

9.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Huys der Verhalen aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Huys der Verhalen in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.

 

9.2. Indien zulks vereist is, kan Huys der Verhalen dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement is steeds te vinden op de website van Huys der Verhalen via 'privacyverklaring'.

Contact

Huys der Verhalen

info@huysderverhalen.be

0487/35.90.20

Volg ons